Langere opleidingen

In de opleidingen komen de methoden voor innerlijke ontwikkeling samen, en worden de weg naar binnen en die naar buiten in afwisseling gegaan, zodat er een stabiele innerlijke ontwikkeling mogelijk is. De methoden zijn door jarenlange ervaringen verfijnd en beproefd op hun veiligheid en doelmatigheid.

Onze basis is de villa aan de Kleiweg 443, 3045 PL te Rotterdam-Hillegersberg, NL. De opleidingen worden op aanvraag op locatie gegeven. Zie voor lopende en geplande opleidingen de Opleidingen Agenda.

Ons aanbod:

1. Innerlijke Ontwikkeling, Werken met de Levenswereld, Landschapswerk en Sterrenengelen

Uitgangspunt vormt de astrosofie en praktische uitwerkingen hiervan door middel van klank- en vormfenomenologie.
Omgaan met de levenswereld betekent dat je de aarde als werkveld voor ontwikkeling ziet en ermee omvormend te leert te werken. Het sociale van het groepsproces is daarbij heel belangrijk. Geomantie van jezelf en de aarde.
Nijmegen - stuitlotus 02De kunstzinnig-fenomenologische methoden d.m.v. samenzang en boetseren helpen de ziel en geest te openen voor de werkelijkheden van helder voelen / inspiratie en van helder willen / intuïtie. Dit spiegelt zich weer terug op de inzichten van het beeldbewustzijn.
Gedurende de opleiding maakt ieder een opdracht die gericht is op zijn of haar eigen werkveld. Er wordt verwacht dat elke deelnemer in de Blokken II en III thuis werkt aan deze opdracht. Aan het einde wordt deze gepresenteerd.
Er is een studiesyllabus voor elk blok. Geen voorkennis vereist. Wel een open interesse voor de werkingen van leven, ziel en geest.
Voor het uitgebreide programma, klik hier. Voor de eerstvolgende data, klik hier.

Opzet: Een weekeinde in de maand, bestaande uit:
Zaterdag en zondag van 10 – 17 uur.
Aanvang (meestal) 1 uur inleidende lezing
Rest van de dag praktijkwerk; inleven d.m.v. zang en uitwerken met boetseren.
Blok I Inleiding in verschillende levensgebieden:Opleiding BN buiten Aug '14
Boetseren vanuit zintuigindrukken; Inleiding astrosofie; 7 Planeetprocessen in mens en organisaties; 12 Wereldvisies; Element en kleurwezens in plant en atmosfeer; Elementwezens in technieken en hun samenhang met de mens
Blok II Elementen tot ontwikkeling van inspiratie:
Elementwezens en landschapswerk; Lotusbloembladeren en innerlijke ontwikkeling – deugden als gebaren; Astrofonie i.v.m. de wezensdelen naar onderdeel; Werken met klankhoroscopie; Astrognomie en vormstudie; Dubbelganger, mensenzoon en levenswereld; Werken met kundalini
Blok III Elementen tot ontwikkeling van intuïtie:
Afronding landschapwerk; De 9 onderaardse sferen; Aardgeomantie; Ontwikkeling van waarnemingen aan elkaars wilswezen als aanzet tot intuïtie; Spreuken en gebaren vanuit de lotusbloemen; Sterrenbeelden als idealen; Planeten en ontwikkeling; de maansdans; Maken en presenteren van eigen werkstukkenDeze liederen geven de zielengebaren aan waar je terechtkomt wanneer je elkaar ontmoet vanuit verschillende stemmingen, die zijn gegrond in je organen. De muziek geeft die stemmingen weer, de teksten leiden je naar de ontmoeting en wat dat inhoudt. De tempel wordt geopend door het adagium ‘Mens herinner U’, wordt gewijd door het gedicht ‘Liefdestempel’ en wordt afgesloten met de ‘Engelenzang’, een gezongen innig duet van Marion en Nicolaas die als een belofte naklinkt. Laat uzelf verrassen door deze poëtische teksten en muzieki
Blok
 IV Werken met innerlijke warmte en ons fantoom-sterrenlichaam:
De 12 warmtesoorten als geest-werktuigen; De organen en chakra’s als actieve geest-werktuigen; Toepassen chakra’s in het landschap vanuit de warmte; Toepassen van de ik-warmte in de religieuze jaarfeesten; Beleven van ons fantoomlichaam in klanken en ritmen; De sterrenbeelden beleefd in muziek, woord en bewegingen -De 5 sterrenwegen als inwijdingswegen; Landschapswerk met sterrenengelen

Duur: 4 blokken van elk 8 à 10 weekends, zaterdag en zondag van 10 uur – 17 uur. De blokken bouwen op elkaar voort. Voor het uitgebreide studieprogramma, klik hier.

__________________________________________

2. Werken met de 12 warmtesoorten 
De twaalf innerlijke warmtesoorten zijn de werktuigen van ons ik, onze geestkiem, om deze uit te kunnen bouwen tot hoger geest-wezen; een engel of nog hoger. Met deze warmtesoorten werken we door onze lichamen heen, ordenen, richten en vormen deze om. We zijn er werkzaam mee in de wereld, want onze wil is in de warmte ingebed.
01 Opstijgende warmteIn deze opleiding trachten we met deze warmtesoorten om te leren gaan en ze toe te passen, zodat we onze innerlijke scholing ermee kunnen versnellen, en scheppend ermee in de wereld aan de slag kunnen. Doen vanuit het goede met de warmte schept nieuwe ruimten, betrekkingen, verhoudingen en sferen, en vormt uiteindelijk onze kosmos van wijsheid om in die van de liefde, de quintessence, de bewuste warmte ofwel het shamballa. We trachten daartoe de werkingen door ons wezen heen zoals we die in de voorgaande blokken hebben kunnen beleven, nu te verdiepen met de belevingen en werkingen van de warmtesoorten, en leren zo er vanuit te handelen. Hulpmiddel is telkens de horoscoop als zelfgekozen uitgangspunt voor het eigen ontwikkelingswezen.
Er wordt getracht met de religieuze voortgang van het jaar mee te leven, aangezien deze aansluit op de ontwikkeling van het ik.
Duur: 8 weekends, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur. Tevens enige losse dagen: Goede Vrijdag, Hemelvaart, 1e Pinksterdag. Voor het studieprogramma, klik hier.

_____________________________________________

3. Astrofonie: Orgaan en Chakra Klanken en Ritmen vanuit de Horoscoop;
Werken met kosmische klanken en ritmen van de planeetharmonieën

In deze opleiding is er een gerichte aanpak naar de vier wezensdelen. Kort gezegd kan de geest, ofwel een idee, worden herkend als muzikaal motief, dat wordt gedragen door een tonaliteit, op een ritme en in een maatsoort. Wat muzikale uitwerkingen betreft, includeert dat gericht werken met ritmevoeten en maatsoorten. Ritmevoeten brengen in contact met de verschillende levensgebieden, en maat-soorten met de orgaanprocessen. Het zijn de innerlijke afbeelden in de tijd van de planeetbewegingen naar de aarde, welke onze orgaan-processen aanleggen. Deze inspiratieve weg door het hart is sinds de kruisiging van Christus in de levenswereld in 1942 mogelijk geworden.
Astrosofie embleemUitgangspunt voor de muziektherapie is het in de astrosofie ontwikkelde uitgebreide duiding-systeem van een geboortehoroscoop van problemen en mogelijkheden van de individuele ontwikkeling. Elk onderdeel wordt kunstzinnig-fenomenologisch benaderd.
Met de muziek kunnen gericht de zieleninhouden en wilsgebaren naar boven worden gehaald, en kan aan onderdelen die uit balans zijn, worden gewerkt. Boetseren helpt de waarnemingen te verdichten. Dit geeft inzicht in processen in de eigen binnenwereld, zicht op een-zijdigheden en zwakheden en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Gewerkt wordt met zang en lier. Op intervallen en toonaarden wordt inlevend bewogen. Ritmen en maatsoorten worden gelopen of gedanst. Alle werkwijzen zijn fenomenologisch van aard.
Deze opleiding geeft handvatten om gericht met cliënten aan specifieke problemen te kunnen werken. Aanvankelijk wordt gewerkt met de eigen horoscoop, welke inlevend inzichten geeft. Dit kan bij anderen later worden toegepast.
Met de muziek werkt men op zielengebied, met de ritmen op levensprocessen in, en met de maatsoorten gericht naar de lichaamsorganen. Zo ontstaat een pallet aan mogelijkheden om gericht met cliënten te kunnen werken vanuit de praktisch toegespitste werkingen van de Harmonie der Sferen.
IMG_0985Het eerste deel van de opleiding biedt vanuit beeldend inleven een basisbegrippenkader van de astrosofie, waardoor in een geboorte-horoscoop gelezen kan worden een wezensdeel-analyse, het temperament, de constitutie, zielentypering, wereldvisie, sterke en zwakke orgaanprocessen, zielenkwaliteiten en conflicten, en de richting van het karma.
In het tweede deel van de opleiding worden deze elementen muzikaal benaderd in tonaliteit (majeur en kerktoonaard), ritme en maatsoor-ten. Deze worden door samenzang, beweging en dans ingeleefd en ervaren. Hierop worden deze elementen geïntegreerd en word gericht gewerkt aan planeetstanden (zielengebieden) en configuraties.
In het derde deel wordt gericht geoefend met de muzikale onderdelen, en kunnen innerlijke belevingen van horoscoopstanden worden uitgeboetseerd.
Daarnaast wordt een introductie gegeven van de in de Rune Werkplaats ontwikkelde lieren die elk het vormgebaar van een van de dierenriemsterrenbeelden als klankvormend principe in zich heeft. Deze kunnen de therapie nog verder aanscherpen.
Duur: 8 weekends, zaterdag en zondag van 10 – 17 uur. Voor het programma, klik hier. Voor de eerstvolgende geplande data, klik hierVoor video’s over de muziekmethode waar vanuit wij werken klik hier.

_____________________________________________

4. Opleidingen tot Aardeheler

Voel je de behoefte om mee te helpen aan de transformatie van mensen en de aarde? En daardoor aan de innerlijke groei van jezelf? Laat je opleiden tot:

Lichtwerker – vanuit inzichten kun je geest- en zielekracht brengen op geschonden plekken zoals in kamers, huizen, op pleinen en open plekken in een bos.
Landschapsgenezer – door de energetische stromingen in een landschap te herkennen en aan te voelen waar de knelpunten zitten, kun je leren deze weer in beweging te krijgen in samenwerking met de landschapsengelen en haar elementwezens
Omvormer aan mens en aarde – door de wordings-wilskiemen in elk wezen en verschijnsel te herkennen, kun je helpen deze te realiseren. Je vormt dan de aardse omstandigheden om met en vanuit jezelf.
Devatr in landschap-Aan elk van deze drie meer gespecialiseerde richtingen gaat een basis-opleiding tot Graalswerker vooraf; de graal is je innerlijke ontwikkelings-wezen, bestaande uit je geest die inwerkt op de ziel en het levenslichaam, en deze stapsgewijze omvormt. Hierin leer je innerlijk waarnemen; het leren kennen van de eigen binnenwereld van geest, leven en ziel en de achter de verschijnselen verborgen buitenwereld van wezens en werkingen. Daarbij leer je omgaan met elementwezens in en om je heen.

Geomantie van jezelf en de aarde.

Vooropleidingen zijn niet noodzakelijk. Diegenen die bij de Jaspis School al andere opleidingen hebben gevolgd, kunnen voor de betreffende onderdelen vrijstelling krijgen. Klik hier voor het studieprogramma.

4.a. Algemene vooropleiding tot Graalswerker

Deze gaat vooraf aan elk van de drie meer gespecialiseerde richtingen. Hierin leer je innerlijk waarnemen; het leren kennen van de eigen binnenwereld van leven en ziel en de achter de verschijnselen verborgen buiten-wereld van wezens en werkingen. Daarbij leer je omgaan met elementwezens in en om je heen. Deze basisopleiding bestaat uit:

-Het waarnemen van de eigen binnenwereld door de innerlijke gewaarwordingen en gevoelens vanuit een zintuigindruk uit te boetseren
Leren waar te nemen in de zielewereld door het zingen van kleuren

-Het waarnemen van de vier elementen en de hen dragende natuurwezens aan de hand van de groei van een plant; de elementwezens die werken achter de elementen aarde, water, lucht/licht en vuur. Dit gebeurt met zang en boetseren
-Het waarnemen en leren hanteren van de orgaanprocessen als dragers van onze ziel en wilsstrevingen
-Het waarnemen van de deugdgebaren die helpen om de bladen van onze lotusbloemen te ontwikkelen. Dit zijn de hogere zielezintuigen waarmee we in de werelden van leven, ziel en geest kunnen schouwen
-Het waarnemen van het eigen lichaamselementwezen in verhouding tot de dubbelganger, de set van nog onbewuste impulsen en ongelouterde zieledelen
-Het waarnemen van andere entiteiten, en deze leren duiden naar type
Duur:  Een lang weekend in de maand, van vrijdagmiddag 14 – zondagmiddag 17 uur; 9 weekends, strekkende over 9 maanden. Het praktische werk wordt veelal ingeleid met een relevante voordracht.

4.b. Opleiding tot lichtwerker

IMG_0190Vanuit inzichten leren om geest- en zielekracht te brengen op geschonden plekken zoals in kamers, huizen, op pleinen, open plekken in een bos. Het werk van een ziener; oefenen en werken in het imaginatieve bewustzijn (engelbewustzijn).
Deze opleiding kan alleen worden gevolgd na afsluiting van de algemene basisopleiding tot Graalswerker, welke de basale werktuigen biedt om in de werelden van leven, ziel en geest die schuilen achter het fysieke, de weg te kunnen vinden. Het bestaat uit:

-Het oefenen in verschillende bewustzijnstoestanden: slaap x dood; spelende x slapende hond; plant x boom; dromen x waken; dag- x verhoogd bewustzijn; inlevend bewustzijn
het waarnemen van de eigen toestand en leren afsluiten en afstemmen op wat er leeft op een specifieke plaats
de aandacht leren richten naar buiten en naar binnen
waarnemen van stemmingen en wezens in ruimtes met behulp van meditatieve zang
leren toepassen van specifieke kleuren die kunnen worden gezongen en gevisualiseerd
in contact leren treden met overledenen op specifieke plaatsen, hun fixerende trauma helpen inzien en ze zo verlossen
een kanaal vormen naar de geestelijke wereld, zodat overledenen door andere overleden geliefden en hun eigen engel kunnen worden opgehaald
-r
einigen van plaatsen door de zang van kleuren
-l
eren werken met de kosmische klanken en ritmen vanuit de horoscoop volgens de methoden van de astrofonie, als reinigende en ordenende werkingen op gevallen plaatsen
Duur: Een lang weekend in de maand, van vrijdagmiddag 14 – zondagmiddag 17 uur; 4 weekends, verspreid over 4 maanden. 

 4.c. Opleiding tot landschapsgenezer

Planeetdans SchierDoor de energetische stromingen in een landschap te herkennen en aan te voelen waar de knelpunten zitten, kun je leren deze weer in beweging te krijgen in samenwerking met de landschapsengelen en haar elementwezens. Ontwikkeling van het heldere voelen, de inspiratieve bewustzijnstrede, de ingewijde (aartsengelbewustzijn).
Deze opleiding kan alleen gevolgd worden na afronding van de basisopleiding tot Graalswerker. Het strekt tot aanbeveling om ook de opleiding tot lichtwerker te volgen voorafgaand aan deze opleiding. Hieruit kunnen ook relevante onderdelen worden gevolgd. De opleiding bestaat uit:

-waarnemen van de 12 verschillende groepen van elementwezens vanuit de ritmen
-de werking van de 7 orgaan-processen in ritmen herkennen, en ook specifiek leren toepassen
-de innerlijke levensstromen in zichzelf leren ervaren en ook sturen
-herkennen van de 3 landschapspunten van een landschapsengelen en leren waarnemen wat eraan mist, Inleidende zang van de stemming
en hoe dit is te verbeteren op een landschapsinstroompunt
-verschillende methoden van land-
schapsgenezing; verleggen landschapspunten, toevoegen groepen elementwezens, toepassen van planeetritmen
-chakra’s en orgaanpunten binnen een landschapstempel
-werken met kosmische klanken en ritmen vanuit de horoscoop
-werk in de onderaardse sferen
-lotusbloemendans
-maansdans
-Mercuriusdans
Duur: Een lang weekend in de maand, van vrijdagmiddag 14 – zondagmiddag 17 uur; een trimester van 10 weekends, strekkende over een jaar.
Er wordt van de cursisten verwacht dat ze zelfstandig een werkstuk maken in morele techniek, dat ze op de laatste cursusdag aan elkaar presenteren.

4.d. Opleiding tot omvormer van mens en aarde

Door de wordings-wilskiemen in elk wezen en verschijnsel te herkennen, kun je helpen deze te realiseren. Je vormt dan de aardse omstandigheden om met en vanuit je zelf. Het ontwikkelen van het heldere willen, de intuïtieve bewustzijnstrede; de magiër (tijdgeest-bewustzijn).
Werk Odiliënberg Aug '14 01Deze opleiding kan alleen gevolgd worden na de basisopleiding tot Graalswerker. Het strekt tot aanbeveling om de opleiding tot landschapswerker alsook delen van de opleiding tot lichtwerker te hebben gevolgd. De opleiding bestaat uit:

-waarnemen van de 12 verschillende warmtesoorten als werktuigen van het ik
-herkennen van de eigen mogelijkheden en zwakten (dubbelganger)
-werken met de 12 levensgebieden van waaruit al wat leeft in de wil kan worden waargenomen; met ritmen en boetseren
-werking van de 7 orgaanprocessen in en door de 12 levensgebieden als mogelijkheid tot uitbreiding van de zelfkennis
-leren werken met kundalini-levenskracht-stromen
-werken met de 72 sterrenbeeld-ideaal-krachten als de wordings-wilskiemen in ieder wezen en verschijnsel
-werken met de religieuze jaarfeesten als verdieping van de werkingen van aarde, mens en kosmos
-Rituele planeetdansen
Duur: Een lang weekend in de maand, van vrijdagmiddag 14 – zondagmiddag 17 uur; Een half jaar van 14 weekends, en enige losse dagen tussendoor (i.v.m. de religieuze jaarfeesten).

Meest recente berichten