Cursus Ontwikkelen van het nieuwe bardendom

Inleiding

Barden waren de derdegraads ingewijden van de Kelten, die kwam na de inwijding tot druïde, een priester die de rituelen uitvoerde. De barden dienden veelal 20 jaar niet te spreken, maar te luisteren naar de natuur in en om zich heen. En daarbij hun harp zo te leren bespelen, dat zij in en om zich heen de natuur en haar wezens tot spreken konden brengen. Pas dan ondergingen zij een inwijding, en bij goed doorkomen hiervan, mochten ze rondgaan en met hun muziek en stem helend en bewustmakend werken. De bard stond in hoog aanzien bij de koning, en was een van diens voornaamste adviseurs.

Deze manier is voor ons in de huidige tijd niet meer aan de orde. Enerzijds omdat de omstandigheden anders zijn geworden – we zitten dieper geïncarneerd in ons fysieke lichaam, waardoor zo’n inwijding niet meer kan; en anderzijds is onze ontwikkeling verdergegaan – we hebben de verstandsziel min of meer uitgewerkt, en zijn nu bezig om de bewustzijnsziel verder gestalte te geven, die ons door de waarnemingen heen de geest opnieuw kan laten beleven. En dit laatste gebeurt vooral door de methoden van waarneming via de fenomenologie, in het geval van een bard door de muziek heen, dus via de klankfenomenologie.

Wil je dus gaan werken vanuit het huidige bewustzijn, dan kun je dat doen vanuit je eigen ingeleefde processen, zoals van de organen, de chakra’s, en van hieruit kun je gaan waarnemen in de buitenwereld, waar je in de natuurverschijnselen de natuurgeesten en engelen kunt beleven; een inspiratieve weg van luisteren en ervarend doen. Wat dat betreft niet anders dan de oude barden dienden te doen voor hun ontwikkeling.

Wat wel nieuw is, of misschien wel verloren gegaan maar opnieuw ontdekt en uitgewerkt, is het werken met de klanken en ritmen vanuit de kosmos, dus de sterren en planeten, waaruit wij mensen zijn gevormd, en ook de gehele natuur: dat wat ik astrofonie heb genoemd. Hiermee kun je gericht klankfenomenologisch onderzoek doen in de werelden van het leven, en daar doorheen ook van de ziel en de geest. In de nieuwe aanpak gaat het echter niet om de theorie, maar om het zelf belevend ervaren vanuit de verschijnselen. En wanneer je het leven wilt betreden, kun je dat vanuit jezelf het beste doen door waarnemingen ìn het leven. Hier raak je aan de levensboom in ons, en ook de levensbomen die zich hieruit tot in het fysieke hebben verdicht. Hiervan hebben we er vijf à zes. En je kunt ze benaderen vanuit de vijfledige sterren aan onze noord- en zuidpool. Ik zal het hieronder kort proberen aan te geven.

De levensbomen in ons in relatie tot de polaire sterrenbeelden

In Bijbelboek Genesis staat beschreven dat de mens leefde in het Paradijs, een nog niet geïncarneerde toestand, en dat hier twee bomen stonden: de Boom van Kennis (van goed en kwaad) en de Boom van het Leven. Nadat de mens uit het Paradijs werd verdreven en naar de aarde afdaalde (in de 4e Lemurische cultuurperiode), verdichtte met name de Boom van Kennis zich in het zenuw-zintuigstelsel, waarmee we kennis omtrent de wereld in en om ons heen konden krijgen. De levensboom is niet fysiek verdicht, maar bleef gedeeltelijk in de astrale en levenswerelden verder ontwikkelen. Het levenslichaam bestaat uit banen, stromingen en ritmische verdichtingen en verdunningen, en deze vormen de energetische voeding voor het fysieke lichaam. De levensenergie krijgen we van Moeder Aarde, via de stuit/perineum vanuit de aarde tot ons. We kunnen er toegang toe krijgen via de ontmoetingsplaats van de kennis/zenuw-zintuigboom en de levensboom: dat zijn de knoppen van de hogere zielszintuigen die wij gewoon zijn te noemen de chakra’s ofwel lotusbloemen (let wel: dit stelsel van chakra’s vormt niet de levensboom zelf).

Nu is onze zenuw-zintuigboom een omgekeerde versie van de bomen die wij in de natuur kennen: die zijn geworteld in de aarde en groeien naar het licht toe; onze kennisboom is geworteld in de hersenen, waarin de zintuigindrukken aan de rand worden gespiegeld, en we groeien naar onderen toe, naar de aarde, met onze zenuwbanen.

Ook is deze zenuw-zintuigboom tweeledig: we hebben het zogeheten sympathische zenuwstelsel, het paardenstaart-zenuwstelsel dat uit ons ruggenmerg groeit naar de organen en ledematen toe, waardoor we indrukken uit onze zintuigen krijgen en waarmee we onze spieren kunnen bedienen. Dit is verbonden aan de grote hersenen. En daarnaast het parasympatische ofwel autonome zenuwstelsel, dat in zekere zin autonoom is en dat vanuit de kleine hersenen werkt via het hart en de zonnevlecht-zenuwknoop tot in de darmen en organen: de zogeheten buikhersenen. Het wordt genoemd het touwladder-zenuwstelsel, waarvan de banen paarsgewijs buiten het ruggenmergkanaal om lopen. Deze buikhersenen bedienen de darmboom in ons, dat bestaat uit het gehele verteringssysteem, de darmen met de organen hieraan verbonden.

De levensboom heeft zich fysiek verdicht en drukt zich uit in onze waterhuishouding, waarbinnen alle levensprocessen zich afspelen. En het lichaamswater wordt verdeeld en hormonaal beheerd vanuit onze lymfeboom, een fijn netwerk van klieren en vaatjes, verdeeld over het gehele lichaam. De lever zorgt voor de bouw- en voedingsstoffen, de nieren voor de reiniging.

Instaand tussen de Kennisboom (zenuw-zintuigstelsel) en de Levensboom heeft zich enerzijds fysiek de bloedstroom verdicht in het hart, wat de basis vormt voor onze bloedboom. In het bloed drukt zich ons ik uit, dat van buiten de inrukken krijgt, van binnenuit de bouwstoffen en wilsimpulsen. Anderzijds de longenboom, waarmee we de buitenwereld mee naar binnen hebben genomen (de longen groeien bij de embryonale ontwikkeling letterlijk van buiten via de mond naar binnen toe). De longenboom is tweezijdig: het verbindt enerzijds ons fysieke lichaam met de buitenwereld, en stemt de ritmen van de organen onderling op elkaar af, anderzijds brengt het met de zuurstof de levenskrachten voor ons bewustzijn en onze motoriek.

Nu gezien vanuit de sterrenbeelden van noord- en zuidpool kun je de volgende verbindingen gewaarworden, alsook hun muzikale uitdrukkingswijzen:

-de kennisboom met het zenuw-zintuigstelsel, drager van de ziel en daarmee bewustwording; hierbij ook het parasympatische zenuwstelsel en de buikhersenen – Kompas en Kleine Beer; de muzikale intervallen als de uitdrukkingen van de zieleroerselen. Deze zijn te beleven met de snaarinstrumenten, zoals de harp en de lier.

– Darmboom – Achtersteven en Lier; de orgaanklanken, te beleven in de kerktoonaarden. Deze kun je beleven via fluiten en zang

Lymfeboom – Vliegende Vis en Zwaan; afdruk van het levenslichaam met zijn ritmen; de ritmen kun je beleven met de ritmische xylofoon of marimba, maar ook met allerhande percussie-instrumenten

Longenboom – Kiel en Cepheus; afstemming van de orgaanritmen, te beleven in de planeetmaatsoorten. Trommels zijn hiervoor uitermate geschikt.

Bloedboom – Zeilen en Draak; hier kom je via de warmtesoorten als de werktuigen van het ik tot de majeurtoonaarden van de dierenriem. Als levend tussen de kennis- en de levensbomen in, is hier een strijkinstrument goed bruikbaar. Daarnaast natuurlijk zang, en eigenlijk ingebed in een orkest. De hoorns zijn vooral de warmtezijde van deze ik-kracht.

Aanpak

 We beginnen in de winter met het beleven van de verschillende bomen in ons, vanuit de waarnemingen en muzikale werkingen in maat, ritme en tonaliteit. En we leggen de verbinding met de relevante sterrenbeelden. Dat doen we een dag in de maand. Zo bouwen we vanuit de ervaring ons muzikale idioom op.

Rond de zomer doen we meerdere weekends, waarbij we een locatie huren, en gaan onze muzikale waarnemingen richten op de natuur en haar wezens.

Ik heb van elk van de onderdelen muziek op schrift, vaak ook met woorden, klaarliggen. Dat gebruiken we soms. Maar ik wil de nadruk erop leggen dat het vooral om de waarnemingen en creatieve vermogens van de deelnemers gaat: hun uitwerkingen worden gestimuleerd, op wat voor wijze dan ook. Zo wil ik jullie een horoscoop in klanken laten beleven, maar ook jullie ertoe aanzetten om een ritmisch gedicht te maken van elkaars horoscoop, dat is gevormd uit natuurbeelden. En dat je middels muziek zelf de contacten legt met de elementwezens en andere levende wezens, zoals dieren en planten.

Doelen: met de genoemde muzikale onderdelen als werktuigen, wil ik jullie eigen scheppende vermogens omtrent werken met en vanuit de muziek naar jezelf, naar elkaar en naar de natuur stimuleren, zo, dat je er zelf mee kunt gaan werken, in leven en werk. Ik wil daartoe juist iedere keer de speelse beleving aanwakkeren, en de theorie enkel als een kapstok gebruiken. Het bespelen van een instrument of het kunnen lezen van muzieknotatie is praktisch, maar zeker geen voorwaarde. De eigen stem en ritmen komen direct vanuit de ziel en zijn zeer bruikbaar en helend. Een nieuwe bard word je van binnenuit, niet vanuit de zware beoefening van solfège en instrument.

Mogelijke data:

Losse dagen:

Zaterdag 25 februari: werken vanuit de longenboom met de orgaanritmen en hun verbindingen;

Zaterdag 1 april: werken met de zenuw-zintuigboom met het beleven van intervallen

Zaterdag 29 april: werken met de lymfeboom en de levensritmen

Weekends:

19 – 21 mei: contact met de aardewezens in muziek

16 – 18 juni: contact met de lucht-lichtwezens in klanken en ritmen

15 – 17 september: contact met de waterwezens in ritmen en klanken

Losse dagen:

zaterdag 14 oktober: werken met de darmenboom, met de orgaanklanken, te beleven in de kerktoonaarden, in de maatsoorten

zaterdag 18 november: werken met de bloedboom in ritmen en majeur-tonaliteiten, vanuit de warmtesoorten

zaterdag 9 december: werken aan een horoscoop in maat, ritme en tonaliteit

zaterdag 20 januari 2024: werken aan een horoscoop in natuurbeelden

Weekends:

10 – 12 mei 2024: contact met de vuurwezens in muziek

28 – 30 juni 2024: contact met de elfen in muziek

Kosten: € 75 voor de losse cursusdagen, € 175 voor de weekends exclusief de verblijfskosten. Deze worden hoofdelijk gedeeld.
Aanmelding: tel. 06-40228769, email jaspisschool@gmail.com.
Betaling: Rune Werkplaats, rek. no. NL60 INGB 0009 2765 05. Gelieve uiterlijk 1 week van tevoren over te maken o.v.v. ‘cursus nieuw bardenbewustzijn’

Meest recente berichten