Geestwetenschap

Uranus / beeldbewustzijn1 Betekenis van beeld

 Geesteswetenschap houdt zich bezig met de fysieke werkelijkheid en met de werelden die hier achter staan: die van de levensprocessen, die van de ziel en die van de geest. Het onderzoekt hoe deze werelden inwerken op de fysieke, en erin de verschijnselen veroorzaken dan wel beïnvloeden. Buiten de waarnemingen, uitgedrukt in maat en getal, zoals de huidige natuurwetenschappen veelal doet, wordt er ook naar kwalitatieve kenmerken gekeken, zoals het voorkomen van een verschijnsel in zijn totale omgeving. En daarmee wordt ook de waarnemer, de onderzoeker, en diens innerlijke processen bij het onderzoek betrokken. Iets waar de moderne quantum natuurkunde ook toe komt.
 Het oude Griekenland kende de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Wanneer je deze met geestelijke waarnemingen verbindt, dan ontwikkel je een wetenschap die de geest, de ziel en het leven betrekt bij fysieke waarnemingen. Het wordt dan een geestwetenschap. Deze werkt met voornamelijk kenmerkende methoden, wat fenomenologie wordt genoemd, naar de Duitse dichter en wetenschapper Goethe die dat als eerste heeft uitgewerkt: de verschijnselen kan men als fenomenen waarnemen, dat wil zeggen hun kwantitatieve en kwalitatieve werkingen en verschijnselen in hun totale manier van optreden. Het kenmerkende is dat je de ziel erbij in betrekt, en die is opgebouwd uit objectieve werkingen vanuit de gehele ons omringende kosmos, maar verwerkt deze op een subjectieve wijze. Door jezelf in de waarnemingen te bezien, kun je echter jezelf zo leren opvoeden en ook omvormen, dat je de objectieve werkelijkheden er doorheen leert waar te nemen. Voordeel ten opzichte van de gangbare wetenschappelijke methoden is, dat je met het waarnemen en doen jezelf tegelijk kan omvormen en sublimeren, waardoor je fijnzinniger innerlijke waarnemingsorganen kunt gaan ontwikkelen. Deze ziele-zintuigorganen heten de chakra’s ofwel lotusbloemen. De bewuste en gerichte ontwikkeling ervan heet scholing. Wanneer je hierbij de meest oorspronkelijke wetenschap betrekt, de sterrenkunde en –wijsheid, dan kun je tot verhelderende inzichten komen omtrent de waarnemingen die je met de normale zintuigen en met behulp van instrumenten als verlengstukken hiervan kunt doen. Er komen diepere dimensies bij, welke je ook weer proefondervindelijk kunt toetsen. Het gaat hier niet om geloof of bijgeloof. De aanname die je voor jezelf kunt maken, is of je de zin van een verschijnsel wilt vinden. Wat je dan vinden kunt, zegt evenzeer wat over jezelf, je verhouding tot het verschijnsel, als over het verschijnsel dat je onderzoekt.

Over het onderscheid in geesteswetenschap, objectieve kunst en morele technieken

Om een verbinding te kunnen maken met de werelden van het leven, de ziel en de geest, dien je wakkerheid in het gevoel te ontwikkelen waarmee je de ziele-zintuigorganen kunt ontwikkelen en deze leren gebruiken. Met name zijn bepaalde doelgerichte kunstzinnige bezigheden hiertoe geschikt, omdat deze ons kunnen verbinden met de verschijnselen op een fijnzinnige wijze die onverwachte verfijningen van de zintuigen als waarnemingsorganen veroorzaken, en tegelijk mogelijkheden om scheppende vaardigheden te openen. Aangezien de mens en de wereld geschapen zijn vanuit de krachten van het ‘kosmische Woord’ dat staat geschreven in de sterren en planetensferen, baseert de achtergrond voor deze nieuwe onderzoeksimpuls zich op de nieuwe en praktische ‘fenomenologie van de sterren’, welke is ontwikkeld vanuit de methoden en resultaten van de geesteswetenschap, en wordt genoemd de astrosofie. Doordat de werkingen van sterren en planeten op kunstzinnige wijze ervaarbaar zijn geworden, waarbij de waarnemer bij de verschijnselen wordt betrokken, zijn er methoden ontwikkeld om de hogere zintuigorganen van de mens die hem de vaardigheden van helder voelen (inspiratie) en helder willen (intuïtie) doen beleven. Deze methoden kunnen worden genoemd astrofonie en astrognomie. Door middel van deze vaardigheden kun je waarnemen en doen in de levenskrachten, alsook waarnemen op wat voor manier je al paden van levenskrachten in jezelf hebt geschapen om de levenswerelden in en om je heen te kunnen waarnemen. De werktuigen die zijn ontwikkeld met en vanuit de muziek en de verbindingen hiervan met de menselijke lichamen (het fysieke, het levenslichaam, de ziel en de geest) helpen de vaardigheden van helder voelen (inspiratie) te ontwikkelen ten aanzien van de verschijnselen die je waar wilt nemen. Wanneer je tracht om de gebaren der innerlijke en uiterlijke verschijnselen te begrijpen als zijnde de objectivatie van de wil van de te onderzoeken verschijnselen, kun je leren te ontdekken wat de ontwikkelingskiem is die zich hierin uit drukt, binnen jezelf en binnen verschijnselen en andere wezens. En zo ontwikkel je vaardigheden van helder willen, de intuïtie. Zie voor een verdere specificatie de boeken ‘Wetenschap Anders’ en ‘Een Filosofie van Liefde’ van N. M. de Jong (Rune boeken), dat geheel gaat over de nieuwe fenomenologie van de sterren en bevat hoe deze inzichten kunnen worden toegepast op ieder gebied van kunst en wetenschap.
Wat betreft het kunstzinnige gebied het volgende: Wanneer je deze inzichten in hun uitwerkingen toepast op mens en wereld, kun je uiteindelijk trachten te komen tot de objectiviteit van de kunstzinnige scheppingen, waarin leven, ziel en geest zichzelf kunnen openbaren. En als een kunstenaar kun je mede-ontwikkelaar worden in de ontwikkeling van wat op aarde wil komen. Door de waarnemingen in wezens en dingen en hun oorspronkelijke kiemen van ontwikkeling, welke voortkomen uit de methoden van astrognomie, kun je nieuwe vormen van techniek ontwikkelen welke het vermogen hebben om het goede uit de dingen tevoorschijn te roepen, daar de vaardigheden hiertoe door de eigen moraliteit, levend in het hart, heen dienen te worden ontwikkeld en toegepast. Dit kan enkel op individuele basis plaats vinden. Deze vormen van techniek kunnen daarom worden aangeduid met de term morele techniek.

De Jaspis School streeft naar de verwezenlijking van een vernieuwde school voor geestimpulsen midden in onze samenleving waaruit deze zich kan voeden en worden geïnspireerd. Het omvat de volgende drie afdelingen:

I. Geesteswetenschap. Een wetenschap waarin men het denken cultiveert en richt op de werkingen van de geest, waardoor het doortrokken wordt met het imaginatieve bewustzijn. Als basis hiertoe dient de binnen de Rune-werkplaats ontwikkelde astrosofie.

II. Objectieve Kunst. Een wijze van kunst bedrijven dat zoekt naar de uitwerkingen van de geest in de mens, in de natuur en het universum via kunstzinnige scheppingen. Dit biedt mogelijkheden om de innerlijke leiding binnen processen te ervaren en toe te passen, en geeft mogelijkheden om inspiratieve vaardigheden te ontwikkelen (helder voelen en helder horen). Een basis hiertoe is de astrofonie.

III. Morele techniek. Een techniek die tracht om het goede dat al een potentie schuilt in ieder verschijnsel en wezen, tot ontwikkeling te brengen. Zodoende kan zo’n techniek helpen bij de ontwikkeling van helder willen, het intuïtieve bewustzijn. Basis hiertoe zijn de werkmethoden van de astrognomie.

Meest recente berichten