Objectieve Kunst

Neptunus / inspiratief bewustzijn;

sterrenbeeld Dolfijn als sieraad

DOLFSR09Objectieve kunst

Van kunst wordt doorgaans gezegd dat zij subjectief is. Het is een gevoelsuitdrukking van de kunstenaar, ofwel zijn visie op de werkelijkheid (een denk- en voorstellingsfunctie) die hij op een gevoelvolle wijze tracht uit te drukken middels zijn kunstuitingen. Dit geldt zeker voor kunst van na de 2e Wereldoorlog.
 Minder bekend is echter dat je in de gevoelens ook tot objectieve belevingen kunt komen. Wanneer verschillende mensen een voorval vertellen waarvan zij getuige waren, zul je even zovele versies van het voorval krijgen als er personen zijn. Bij nadere beschouwing kun je echter verschillende typen van vertelling herkennen. Dat komt omdat er zo’n zeven verschillende zielsmatige typen mensen zijn, welke elk een bepaald innerlijk orgaan dominant hebben, en die zullen elk een meer overeenkomstige weergave hebben van het voorval. Wanneer je daarnaast ook nog de wijze van het zien van de wereld in ogenschouw neemt, de levensvisie (waarvan er twaalf zijn), dan kun je tot nog eenduidiger herkenning naar type van het aanvankelijk subjectief ervaren veelheid in de weergaven herkennen. Er blijken in het subjectief beleefbare, daar waar de psyche ofwel ziel van zich spreken laat, toch objectieve werkingen aanwezig. En deze kan iedereen leren ervaren en zo in zich onderkennen. Zo kun je naar een kunstwerk kijken en er door de subjectieve belevingen heen, de objectieve psychische werkingen erin herkennen en ook duiden (wat het kunstwerk niet minder esthetisch bevredigend maakt; integendeel).
Een handvat tot die objectieve werkingen is de reeds geschetste astrosofie, de nieuwe sterrenwetenschap die alle vier de menselijke lichamen betrekt en hun samenhang met de werkingen van planeten en sterrenbeelden en –tekens (zie hiervoor bij geesteswetenschap).
Het wordt nog interessanter wanneer er na die herkenning en duiding, handvatten worden ontwikkeld waarmee je zelf al doende en oefenende de werkingen in de ziel, en ook hun uitwerkingen in de omgeving, kunt ervaren en onderzoeken. Objectieve kunst wordt dan tot een doe-methode, waarin je je eigen scheppende vermogens tegen kunt komen, en deze ook spelenderwijze kunt ontwikkelen. Je leert ermee de vaardigheden van inspiratief, dus sturend handelen, in alles wat je doet.

Uiteindelijk kan het je in het inleven binnen processen leiden naar het innerijk horen van de sferenmuziek, veroorzaakt door de bewegingen van de planeten aan de hemel.

Dit is wat de astrofonie beoogt. Het maakt de werkingen van de planeten en sterren beleefbaar door maat, ritme en specifieke klankruimten. Je kunt namelijk de planeetstanden van een horoscoop omzetten in muziek en zo hoorbaar en beleefbaar maken. Dat is een creatief proces, dat je ook zelf kunt leren doen. Klik hier voor meer info.

Binnen de Rune-Werkplaats ontwikkelde vormen van objectieve kunst:

* Schilderijen van innerlijke waarnemingen

* Verhalen en gedichten

* Muziek

* Koorzang

* Muziektheater

* Beelden en klankbeelden

 

 

Meest recente berichten